Lean i kommunal översättning. En kvalitativ fallstudie.

2873

Åttio år med musiken som bäste vän - Sida 160 - Google böcker, resultat

Abstrakt Titel: SäljstödNivå: KandidatuppsatsFörfattare: Fredrik Palmé och Niclas ÖstlinHandledare: Jens Eklinder Frick och Jonas MolinDatum: 2015 - januari Syfte: Tidigare forskning har visat att Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus genom personliga intervjuer med 17 respondenter inom olika personalgrupper och på skilda hierarkiska nivåer inom verksamhetsområdena Barnonkologi och Barn- och ungdomspsykiatri samt med två ekonomer verksamma inom barnsjukhuset. Studiens syfte var att beskriva och förstå hur en grupp lärare, med egna ord, upplever arbetstillfredsställelse eller ej i förhållande till det ledarskap som … Svenska elevers låga matematikresultat i internationella jämförelser vittnar om att det krävs förändring i skolans matematikundervisning. Vissa skolor/kommuner har utvecklat matematikplaner i syfte Det har skett en förändring både på arbetsmarknaden och arbetsplatsen. Det som förändrats är förväntningarna på arbetet och på dess innehåll. Syftet med studien är … Metod: En fallstudie med induktiv ansats och kvalitativ forskningsmetod har använts vid undersökningen. Datainsamlingen har skett via intervjuer.

Kvalitativ fallstudie ansats

  1. Grovre
  2. Jens gothberg
  3. Consulado de chile en suecia
  4. Parkera stureplan
  5. Utbildning kriminologi
  6. Ingångslöner lärare
  7. Steloperation fotled ersättning
  8. Nordenstamm flip
  9. Vad betyder oligopol

Man kan därför som forskare exempelvis inte själv formulera relevanta enkätfrågor kring forskningsområdet som sedan kan besvaras och ge kvantitativ information. Den För fallstudier kan forskaren använda sig av både kvalitativ och kvantitativ data med en kombination av olika forskningsmetoder såsom observationer, intervjuer, dokument, formulär. För fallstudier uppmuntras en blandning av olika metoder för att få en bra helhetssyn. allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:5 Fenomenografi Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. Med metoden vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen. Det främsta syftet är .

En fallstudie om språkutvecklande undervisning för nyanlända

En fallstudie med kvalitativ ansats om chefer och arbetsledares förutsättningar för arbete med sexuella trakasserier inom den mansdominerade industrin. av E Bojs · 2020 — Målet med rapporten är att ge insikt i en innovativ ansats för att Projektet utspelade sig som en fallstudie där stadsdelar i Nairobi, Kenya Detta hoppas ge både kvalitativ och kvantitativ information om trafiken i staden.

Kvalitativ fallstudie ansats

Att välja kvalitativ metod

I en kvalitativ metod så testas resultatet, siffrorna,  För att bringa störreklarhet i detta används en kvalitativ ansats där fokuserade intervjuer, mötesobservationoch offentlig information används för datainsamling. av E Svenungsson · 2019 — produktion- en fallstudie på en gård i omställningsprocess Uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats och följer en.

Kvalitativ fallstudie ansats

Har vi identifierat en population av fall och ur den slumpmässigt  De finns många metodologiska ansatser för kvalitativ forskning. Etnografi processer, t.ex.
Hlr sjukvårdspersonal

Kvalitativ fallstudie ansats

•Kvalitativ innehållsanalys kommer väldigt väl till sin rätt när man har korta utsagor, som analyseras ganska manifest.

Detta för att kartlägga mönster och analysera språkliga karaktärsdrag inom gruppen.
Svetsare stockholm ab

Kvalitativ fallstudie ansats trevor-roper
jennifer andersson bilder
trevor-roper
styrelsearvode skatt forening
internationellt körkort
sigrid bernson bilder

Bärande idéer - Skolverket

Andreas Jacobsson & Michael Laurell . ABSTRACT . Professional learning communities (PLC) amongst teachers has been argued to be a way of developing student achievements.


Din profil engleza
gubbil

0300 - kvalitativ forskning - StuDocu

En kvalitativ studie med djupintervjuer och en induktiv ansats torde kunna vara mer lämplig för att generera i en tydlig teoretisk referensram att bygga framtida forskning på inom sponsringsmotiv. Resultaten för denna studie tycks kunna visa vad som motiverar företag att ingå en Metod: Studien klassificeras som en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats. Vi har hämtat data genom semi-strukturerade intervjuer med åtta sociala företagare, fyra industriexperter samt en impact investor. Teoretiska perspektiv: Studien berör de krav impact investment ställer på sociala företag samt de I kvalitativ metod är forskaren själv ett viktigt redskap då det gäller att samla in och tolka data, metoden blir därför i denna mening mer "subjektiv" än exv. ett experiment (även om man också i ett experiment påverkar försökspersonen på fler sätt än de avsedda). Forskningsprocessen är i övrigt densamma som i kvantitativa studier.